Informácia pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov

podľa čl. 13 a čl. 14  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  

z 27. apríla 2016  o ochrane  fyzických  osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom  pohybe  takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) účinného od 25.05.2018 a zákona č. 18/2018 Z.z. (ďalej len „Zákon“)

Informácia o Prevádzkovateľovi

Mountain Addiction, s.r.o.

IČO : 47 758 376, so sídlom 525, 059 86 Nová Lesná, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 30522/P

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Prehľad účelov a právnych základov, na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

 • Spracúvanie osobných údajov – na podklade právneho základu : na plnenie zmluvy alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy sa uskutočňuje na účely (i) plnenia povinností Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, resp. obdobným vzťahom a (ii) zabezpečenia plnení zo zmluvných vzťahov, obsluhy zákazníkov a súvisiacej fakturácie a inkasovania plnení;
 • Spracúvanie osobných údajov – na podklade právneho základu: plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa sa uskutočňuje na účely plnenia povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napríklad z daňových, účtovných predpisov a pod.);
 • Spracúvanie osobných údajov – na podklade právneho základu: na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana sa uskutočňuje na účely majetkových záujmov Prevádzkovateľa pri niektorých špecifických právnych vzťahoch (napríklad pri plnení povinností pri predchádzaní a odhaľovaní nelegálneho zamestnávania, v súvislosti so zabezpečovaním sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti, evidencii a vybavovaní práv dotknutej osoby, kontaktoch zo zmlúv a pod.);
 • Spracúvanie osobných údajov – na podklade právneho základu : § 78 ods. 5 Zákona sa uskutočňuje na účel plnenia povinností Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, resp. obdobným vzťahom.

Komu poskytujeme osobné údaje (kategórie príjemcov)

Osobné údaje Prevádzkovateľ poskytuje :

 • Poskytovateľom počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov (vrátane hostingu a pod.), 
 • Účtovníkom, resp. účtovným spoločnostiam,
 • Advokátom, Exekútorom, Poskytovateľom, ktorí zabezpečujú prípadné vymáhanie pohľadávok,
 • Poskytovateľom administratívnych, kancelárskych, telekomunikačných, technických alebo iných obchodných pomocných činností alebo poskytovateľom služieb (napr. horským vodcom),
 • Technikovi v oblasti BOZP a OP zabezpečujúcemu plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti BOZP a OP,
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní,
 • Slovenskej obchodnej inšpekcii,
 • Poskytovateľom plnení v oblasti zabezpečenia stravovania,
 • Sociálnej poisťovni, Zdravotným a komerčným poisťovniam,
 • Daňovému úradu, 
 • Doplnkovým dôchodkovým poisťovniam a Dôchodkovým správcovským spoločnostiam,
 • Bankám,
 • Inšpektorátu práce a iným orgány štátnej správy alebo verejnej moci,
 • Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • Podniku zabezpečujúcemu poštové služby a kuriérskym spoločnostiam,
 • Iným oprávneným subjektom podľa osobitných predpisov.

Aké osobné údaje spracúvame (kategórie osobných údajov)

Ak spracúvame vaše osobné údaje, ide o bežné osobné údaje, napríklad meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa. Osobitnú kategóriu osobných údajov spracúvame iba v prípade, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z  právnych predpisov, napríklad v prípade, ak plníme povinnosti alebo výkon osobitných práv v rámci pracovného práva a práva sociálnej ochrany (čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia, resp. § 78 ods. 5 Zákona).

Kam sa Vaše údaje prenášajú

Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín Prevádzkovateľ nezamýšľa uskutočňovať. 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania osobných údajov vo všeobecnosti vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva niečo iné, dobu uchovávania vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme Prevádzkovateľ. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 • Osobné údaje poskytnuté na základe zmluvy spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu a po nevyhnutnú dobu jej archivácie, ktorú určuje osobitný prepis(y) a v odôvodnených prípadoch aj po skončení zmluvného vzťahu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv a povinností zo zmluvného vzťahu, resp. počas doby ich vymáhania alebo preukazovania súvisiacich právnych nárokov, spravidla ide o dobu 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu.
 • Osobné údaje poskytnuté pre účely plnení zákonných povinností spracúvame po dobu, počas ktorej spracúvanie vyžaduje príslušný právny predpis, ktorý ukladá Prevádzkovateľovi povinnosť, pri plnení ktorej dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov.
 • Osobné údaje spracúvané pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa spracúvame po dobu trvania oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. 
 • Osobné údaje poskytnuté pri plnení pracovných povinností zamestnancov Prevádzkovateľa spracúvame po dobu trvania pracovného pomeru, resp. obdobného vzťahu.

Vyššie uvedené predstavujú všeobecné doby uchovávania osobných údajov. Obvykle však dochádza k tomu, že v konkrétnom prípade sa vyhodnotí dosiahnutie účelu vo vzťahu k určitým osobným údajom ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb uchovávania. V takom prípade prestaneme spracúvať osobné údaje na dané účely ešte skôr, čo však nebráni trvaniu spracúvania daných údajov aj na iné účely. Ak neexistujú iné účely spracúvania, pristúpime k bezpečnej likvidácii osobných údajov. Po skončení všetkých dôb uchovávania obvykle nastáva predarchívna starostlivosť alebo priamo uloženie archívnych dokumentov do archívu. 

Informácia o tom, či ste povinní osobné údaje poskytnúť a ďalšie informácie

Pre spracúvanie osobných údajov, ktoré je  nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa alebo ide o spracúvanie podľa § 78 ods. 5 Zákona, je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutých osôb. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nemožnosť splnenia povinnosti alebo úlohy, ktoré Prevádzkovateľ sleduje alebo na ktoré je Prevádzkovateľ povinný. 

Pre spracúvanie osobných údajov na plnenie zmluvy alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou pre zabezpečenia plnení zo zmluvných vzťahov, obsluhy zákazníkov a súvisiacej fakturácie a inkasovania plnení. V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nevie zabezpečiť správne a úplné splnenie zmluvných (prípadne aj zákonných) povinností, napr. dostatočnú identifikáciu alebo komunikáciu medzi zmluvnými stranami a dotknutým osobám môže hroziť neuzatvorenie zmluvy alebo vznik škody na majetku. 

Ak je právnym základom oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ste povinní takéto spracúvanie osobných údajov strpieť, ale máte právo voči nemu namietať, o čom sa viac dozviete v ďalšej časti tejto informácie.  

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nevyužívame automatizované rozhodovanie a ani profilovanie. 

Aké sú vaše práva

Ako Prevádzkovateľovi nám záleží nám na ochrane vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť vaše práva dotknutej osoby. Nariadenie  ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude zo strany Prevádzkovateľa vyhovené, pretože v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy dôsledne  zaoberať a skúmať ju z hľadiska predmetnej právnej úpravy.

Ako dotknutá osoba máte podľa Nariadenia, ktorého úplne znenie nájde tu : https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf, najmä právo

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie),
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na presnosť jej osobných údajov,
 • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je právnym základom ich spracúvania súhlas,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť ešte viac, Úrad na ochranu osobných údajov pripravil prehľad hlavných zmien v právnej úprave osobných údajov, ku ktorým dochádza od 25.05.2018 (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/
files/hlavne_zmeny_pravnej_upravy_ochrany_osobnych_udajov_2_2017.pdf
).

Všetky informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľ priebežne aktualizuje. Dotknuté osoby si môžu informácie vyžiadať osobne v prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa, písomne na adrese jeho sídla alebo elektronicky. 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa Nariadenia vás ako Prevádzkovateľ môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o vašej identite. Je povinnosťou Prevádzkovateľa zabrániť poskytnutiu osobných údajov o vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia vašej žiadosti spojenej s výkonom vášho práva dotknutej osoby podľa Nariadenia je bezplatný. Ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady Prevádzkovateľa, alebo ju odmietnuť.