Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Zákazník udeľuje spoločnosti  Mountain Addiction, s. r. o., IČO : 47 758 376, so sídlom 059 86 Nová Lesná 525, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30522/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov (ďalej len „“) v rozsahu :

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa (v rozsahu podľa § 4 ods. 3 písm. h) Zákona) trvalého, prechodného bydliska a korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo a v rámci uvedeného účelu pre adresné individuálne marketingové ponuky aj v rozsahu požiadaviek, potrieb a predpokladov Zákazníka ním uvedených v poskytnutých dokladoch (napr. v zmluve, protokole a pod.)

na účel marketingu (ďalej len „Účel“), t.j. na ponúkanie alebo propagáciu výrobkov a služieb Prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o usporiadaných akciách, kampaniach, výrobkoch, službách a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja, zisťovanie spokojnosti alebo na prieskum trhu (všetko spolu ďalej len „Obchodné oznámenia“), na zasielanie Obchodných oznámení  na oznámenú poštovú adresu alebo elektronickú adresu (e-mail) Zákazníka, najmä podľa zákona č 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov, ako aj na kontaktovanie Zákazníka prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie (telefonický kontakt, krátke textové správy – SMS, správy elektronickej pošty) na poskytnuté kontaktné údaje a na prezentáciu Obchodných oznámení aj v tejto forme. Zákazník udeľuje súhlas na dobu 5 rokov od jeho udelenia.