Obchodné podmienky spoločnosti MOUNTAIN ADDICTION, s. r. o.

I. Definícia pojmov

1. Pre účely Zmluvy a jej Príloh budú mať slová a slovné spojenia nasledujúci význam :a) „Poskytovateľom“ sa rozumie spoločnosť Mountain Addiction, s. r. o., so sídlom Nová Lesná 525, 059 86, IČO: 47 758 376, DIČ : 2024097922, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30522/P; ďalšie kontaktné informácie o Poskytovateľovi sú :

e-mail: info@mountainaddiction.sk

telefón: +421/ 903624655
poštová adresa : 059 86 Nová Lesná 525

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. IBAN: SK45 1100 0000 0029 4801 6225

BIC (SWIFT): TATRSKBX

b) Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorý má záujem o nákup Tovarov alebo Služieb, ak pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
c) „Podnikateľom“ sa rozumie alebo podnikateľ, ktorým sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, ktorá má záujem o nákup Tovarov alebo Služieb,

d) „Objednávateľom“ sa rozumejú spoločne Spotrebiteľ a Podnikateľ alebo každý z nich samostatne podľa významu v texte,
e) „Oprávnená osoba“ akákoľvek tretia osoba odlišná od Spotrebiteľa alebo Podnikateľa, ktorú Spotrebiteľ alebo Podnikateľ označil v Objednávke ako osobu, ktorej má byť odovzdaný Tovar alebo poskytnutá Služba, pričom jej označenie

v Objednávke sa považuje za udelenie splnomocnenia Objednávateľa Oprávnenej osobe na prevzatie objednaného Tovaru alebo poskytnutie objednanej Služby,
f) „Účastníci“ alebo „Zmluvné strany“ sa rozumejú Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne alebo v jednotnom čísle každý z nich samostatne alebo ktorýkoľvek z nich podľa významu v texte,

g) „Tovarom“ sa rozumie ktorýkoľvek z produktov alebo výrobkov umiestnených Poskytovateľom v E-shope za účelom jeho predaja Objednávateľovi prostredníctvom elektronického zásielkového obchodu,
h) „Službou“ sa rozumie najmä, avšak nie výlučne, poskytovanie alebo sprostredkovanie poskytovania horskej vodcovskej činnosti, t.j. vedenia a sprevádzania osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás a vedenia výcviku v disciplínach alpinizmu na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov a na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, vrátane vyhotovovania fotografického alebo kamerového záznamu (pokiaľ tento Poskytovateľ vie technicky poskytnúť) z priebehu horskej vodcovskej činnosti, pričom podrobnejší popis obsahu Služby, jej rozsahu, podmienok poskytovania vyplýva najmä z informácií zverejnených Poskytovateľov pri jej popise v E-shope, prípadne z iných oficiálnych dokumentov Poskytovateľa zverejnených na jeho webovom sídle (internetovej stránke) alebo akákoľvek iná (najmä zážitková) aktivita umiestnená Poskytovateľom v E-shope za účelom jej nákupu prostredníctvom zásielkového obchodu,

i) „E-shopom“ sa rozumie elektronický obchod Poskytovateľa (niekedy aj ako internetový alebo on-line obchod) ako špeciálna webová aplikácia slúžiaca

k sprostredkovaniu obchodných transakcií na internete, v danom prípade sprostredkovanie uzatvorenia Zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom,
j) „Odplatou“ je cena za dodanie Tovarov alebo za poskytnutie Služieb, pričom jej suma je uvedená v E-shope Poskytovateľa alebo ktorá je vo výnimočných prípadoch dohodnutá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom osobitne v Zmluve; v prípade, ak Zmluva neobsahuje Odplatu, tak pre sumu Odplaty je záväzná cena uvedená v E- shope v čase prijatia Objednávky Poskytovateľom; Odmena zahŕňa už aj príslušnú daň z pridanej hodnoty a nie sú v nej zahrnuté poplatky spojené s dopravou Tovarov alebo Služieb (poštovné), balné a prípadne iné súvisiace poplatky, ktorých presná suma závisí od konkrétnych objednávaných Tovarov alebo Služieb; informácia o všetkých prípadných poplatkoch a ich sumách je dostupná Objednávateľovi pred odoslaním objednávky v E-shope v rámci tzv. nákupného košíka,
k) „Objednávkou“ sa rozumie elektronicky odoslaný formulár, ktorý obsahuje informácie o Objednávateľovi, zoznam objednávaných Tovarov alebo Služieb
z ponuky E-shopu, dodacie podmienky a Odplatu za objednávané Tovary alebo Služby, a ktorý bol doručený na e-mailovú adresu Poskytovateľa,
l) „Prílohami“ sú označované všetky dokumenty, ktoré tvoria súčasť Zmluvy, a to Obchodné podmienky, Osobitné podmienky, pokiaľ sú Poskytovateľom vydané, akékoľvek osobitné dohody, dodatky alebo iné dojednania Zmluvných strán,
m) „Osobnými údajmi“ sa rozumejú akékoľvek informácie (údaje) týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby,
n) „Osobitnými podmienkami“ sa rozumie akákoľvek podrobnejšia úprava vybraných práv a povinností pri poskytovaní jednotlivých Služieb, ktorú je Poskytovateľ oprávnený vydať, a ktorá sa po zverejnení na webovom sídle (internetovej stránke) Poskytovateľa, resp. zverejnení jej aktualizovaného znenia, stáva pre Objednávateľa záväznou; Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zavedenie, zmenu alebo zrušenie Osobitných podmienok,
o) „Podmienkami“ sa rozumie najmä nepriaznivá predpoveď počasia, nepriaznivá poveternostná alebo iná (najmä snehová alebo lavínová) situácia, ktorá môže mať vplyv na začatie, riadny priebeh alebo poskytnutie Služby.
p) „Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
q) „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
r) „ZoS“ je zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku v znení neskorších predpisov,
s) „Písomnosť“ je akýkoľvek dokument, ktorý má byť podľa Zmluvy a týchto OP doručený medzi Účastníkmi.
2. V týchto OP, Zmluve a jej Prílohách slová a výrazy začínajúce sa veľkým písmenom majú význam im priradený v tomto článku OP, pokiaľ z pravidiel pravopisu alebo kontextu týchto OP nevyplýva niečo iné. Ostatné použité pojmy majú význam, ktorý im vyplýva z príslušných právnych predpisov. V týchto OP, Zmluve a jej Prílohách, pokiaľ z jej kontextu nevyplýva inak
– mužský rod zahrňuje tiež rod ženský a naopak,
– nadpisy jednotlivých článkov majú význam pre zjednodušenie odkazov a nebudú nijak ovplyvňovať interpretáciu alebo výklad týchto OP,
– odkazy na právne predpisy sú odkazmi na ich aktuálne znenia (v znení akýchkoľvek neskorších zmien a doplnení), prípadne na právne predpisy, ktorými boli takéto právne predpisy neskôr nahradené.

II. Základné ustanovenia

1. Poskytovateľ je právnickou osobou oprávnenou na výkon podnikateľskej činnosti, ktorá predáva vybrané Tovary a poskytuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti vybrané Služby.

2. Tieto Obchodné podmienky spoločnosti Mountain Addiction, s. r. o. (ďalej len „OP“ alebo „Obchodné podmienky“) upravujú obchodné podmienky predaja a dodávky Tovarov vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo poskytovania Služieb podľa zmluvy o poskytovaní služieb, a to bez ohľadu na ich presný názov, (každá zo zmlúv ďalej aj ako „Zmluva“) uzatváraných medzi Objednávateľom a Poskytovateľom na diaľku prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti oboch Zmluvných strán, a to najmä prostredníctvom využitia webového sídla (internetovej stránky) na ktorej je umiestnený E-shop Poskytovateľa alebo elektronickej pošty.

3. Zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami a práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú inak upravené v Zmluve alebo v jej Prílohách, sa riadia v prípade Spotrebiteľa ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ZoS, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v prípade Podnikateľa ustanoveniami Obchodného zákonníka. Pokiaľ však Objednávateľ nie je Podnikateľom (najmä v prípade právnických osôb, ktoré nie sú založené na podnikanie), právne vzťahy založené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak uvedie Podnikateľ v Objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie a súhlasí, že pre neho platia pravidlá vzťahujúce sa podľa týchto OP na Podnikateľov. Iné osoby nežObjednávateľ si nemôžu na základe Zmluvy uplatňovať žiadne práva, pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach alebo Zmluve uvedené inak.

4.Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Odchylné dojednania uvedené priamo v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok za podmienky, že nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

III. Objednávka, postup uzatvárania Zmluvy

1. Objednávky Tovarov alebo Služieb je možné zadávať v E-shope ich vkladaním do nákupného košíka s možnosťou výberu ďalšieho pokračovania v objednávaní alebo záväzného objednania Tovarov a Služieb vložených do nákupného košíka. Pokiaľ Objednávateľ chce ukončiť proces objednávania a pristúpiť k záväznému odoslaniu Objednávky Poskytovateľovi, urobí tak po vyplnení pripraveného formulára potvrdením funkcie „Objednať s povinnosťou platby“.

2. Objednávateľ je povinný uvádzať v Objednávke vždy pravdivé a úplné údaje inak Poskytovateľovi zodpovedá za škodu ktorá týmto konaním Poskytovateľovi vznikne.. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, predmetom ktorej je dodanie Služby je uzatvorená okamihom doručenia záväzného potvrdenia, resp. súhlasu Poskytovateľa s Objednávkou Objednávateľa na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v Objednávke. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom predmetom ktorej je dodanie Tovaru je uzatvorená okamihom stlačenia tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ v nadväznosti na čo dôjde k bezodkladnému elektronickému potvrdeniu prijatia objednávky zo strany Poskytovateľa. Objednávku Tovaru Spotrebiteľom je oprávnený Poskytovateľ odmietnuť len v prípade, ak je Tovar nedostupný a informácie o prípadných obmedzeniach dodávky Tovaru boli Spotrebiteľovi poskytnuté pred tým ako Spotrebiteľ odoslal Objednávku Poskytovateľovi. Objednávku Služby je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť Spotrebiteľovi len v prípade, ak ide o Objednávku Služby na konkrétny termín a tento termín nie je v čase potvrdenia Objednávky voľný.

3. Doručenie Objednávky Služby Poskytovateľ Objednávateľovi potvrdí informatívnym e-mailom zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke, potvrdenie prostredníctvom informatívneho e-mailu však nemá vplyv na vznik Zmluvy predmetom ktorej je dodanie Služby, nastáva až doručením záväzného potvrdenia, resp. súhlasu Poskytovateľa s Objednávkou Objednávateľa podľa predchádzajúceho odseku.

4.Vyplnením a následným odoslaním Objednávky Objednávateľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto OP a potvrdzuje, že sa oboznámil s Informáciou

o spracovaní osobných údajov a ďalšími Prílohami, na ktoré tieto OP odkazujú, a že s nimi súhlasí.

IV. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia Zmluvy sa v prípade dodávky Tovaru rozumie poštová adresa miesta dodania Tovaru uvedená Objednávateľom v Objednávke. Tovar bude Poskytovateľom dodaný s využitím služieb tretích osôb, najmä prostredníctvom držiteľa licencie na poskytovanie poštových služieb. Dostupné spôsoby dodania Tovaru a poplatky s tým spojené (najmä poštovné) sú Poskytovateľom uvedené v E- shope a závisia od voľby Objednávateľa.

2.Dodanie Tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním na prepravu prvému prepravcovi. O odovzdaní Tovaru prepravcovi Vás budeme informovať zaslaním e- mailu na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Aktuálny stav vybavovania Objednávky je Odberateľovi dostupný aj v rámci jeho konta vytvoreného po zaregistrovaní sa v E-shope.

3.Tovar sa odosiela Objednávateľovi v najkratšom možnom čase po prijatí Objednávky, pričom dodacie lehoty sú uvedené v E-shope pri každom Tovare. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že dodacie lehoty uvádzané v E-shope sú len orientačné, pričom Tovar bude Poskytovateľom dodaný najneskôr do 10 dní odo dňa prijatia Objednávky. Ak Poskytovateľ nie je schopný dodať Objednávateľovi všetok objednaný Tovar najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia Objednávky, upovedomí o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase Objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania všetkého Tovaru alebo mu navrhne možnosť dodania náhradného Tovaru.

4. Objednávateľ je povinný prevziať Tovar na dohodnutom mieste a čase osobne, prípadne prostredníctvom Oprávnenej osoby alebo inak zabezpečiť prevzatie Tovaru. Prevzatie Tovaru Objednávateľ písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň v prípade platby na dobierku aj dokladom o zaplatení Tovaru. Spoločne s Tovarom Poskytovateľ zašle Objednávateľovi aj účtovný doklad (faktúru), ktorý slúži aj ako záručný list.

5. Tovar sa odovzdáva prepravcovi na prepravu vždy riadne a bezpečne zabalený Objednávateľ je povinný pri preberaní Tovaru skontrolovať fyzickú neporušiteľnosť zásielky (najmä prípadné mechanické poškodenie spôsobené prepravou), kompletnosť zásielky a či je Tovar bez vád. Ak je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Objednávateľ je oprávnený ju odmietnuť prevziať a je povinný ihneď kontaktovať Poskytovateľa a upovedomiť ho o odmietnutí prevzatia a dôvodoch. V opačnom prípade sa Objednávateľ vystavuje riziku, že neskoršie doručená reklamácia množstva alebo fyzického porušenia Tovaru nebude Poskytovateľom uznaná.

6. Záväzok Poskytovateľa odovzdať Tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Objednávateľ Tovar neprevezme a Tovar a vráti späť Poskytovateľovi. V takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a od Objednávateľa požadovať náhradu nákladov spojených so zaslaním a vrátením Tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné výlučne po dohode s Poskytovateľom.

V. Odplata

VI. Spôsob úhrady Odplaty, poštovné, balné a iné poplatky

1. Odplatu za objednaný Tovar alebo Službu je možné zrealizovať – na dobierku (neplatí pre Službu) alebo

1. Odplaty za predaj Tovaru alebo poskytnutie Služieb uvedené v E-shope platia výhradne pre nákup prostredníctvom Zmluvy uzatváranej na diaľku.
2. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, Objednávateľ vykonáva úhradu Odplaty v mene Euro.

3. Poskytovateľ rezervuje objednaný Tovar alebo Službu Objednávateľovi iba 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia Objednávky Objednávateľa. Ak v uvedenej lehote nebude úhrada Odplaty pripísaná na účet Poskytovateľa, Zmluva bez ďalšieho zaniká.

– prevodným príkazom alebo vkladom na účet na základe vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry).
2. Tovar ja zasielaný, resp. Služba je poskytnutá, až po pripísaní úhrady na účet Poskytovateľa okrem prípadu platby za Tovar na dobierku.
3. K cenám Tovaru sa pripočítava poštovné, o výške poštovného je Objednávateľ vopred informovaný pred odoslaním Objednávky. :

4. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, Objednávateľ vykonáva úhradu Odplaty v mene Euro.
5. Kompletné podmienky poštovného, balného alebo iných poplatkov si môžete nájsť tu https//: horsky-vodca.com/obchod/postovne/. V prípade rozporu týchto OP s kompletnými podmienkami poštovného, balného alebo iných poplatkov majú prednosť kompletné podmienky poštovného, balného alebo iných poplatkov.

6.V prípade rozdelenia jednej Objednávky na viaceré zásielky na základe požiadavky Objednávateľa poštovné, balné a iné s tým spojené poplatky môžu byť Poskytovateľom účtované pre každú zásielku samostatne.

VII. Záručná doba, reklamácie, vrátenie alebo výmena Tovaru alebo služby

1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, ak nie je pri príslušnom Tovare výslovne uvedená iná lehota alebo ak z právnych predpisov Slovenskej republiky nevyplýva iná (kratšia alebo dlhšia) lehota. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pre Podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia upravená odlišne, ak to je u daného typu Tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.

2. Reklamácie sú Poskytovateľom vybavované v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a ustanoveniami týchto OP. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty určené na vybavenie reklamácie adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Objednávateľ neposkytol Poskytovateľovi požadovanú súčinnosť.
3. V prípade, ak je Tovar označený veľkostným ukazovateľom a Objednávateľ žiada o jeho výmenu za ten istý Tovar v inej veľkosti, náklady spojené s poštovným a balným znáša v celosti Objednávateľ.
4. Poskytovateľ nepreberá Tovar vrátený prostredníctvom dobierkovej služby.
5. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z jeho práv si uplatňuje, je Poskytovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru alebo Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Poskytovateľom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Poskytovateľom; najneskôr však od momentu, kedy Poskytovateľ znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. Uvedené lehoty nie sú záväzné voči Podnikateľov, keďže jeho vzťah voči Poskytovateľovi upravuje Obchodný zákonník.
6. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Poskytovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

page5image64055232

7. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Poskytovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Poskytovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Poskytovateľ je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8. Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiťSpotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
10. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
11. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
12. V prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
13. V prípade Podnikateľa sa Poskytovateľ zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude Tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady Tovaru nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Poskytovateľ s Podnikateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny Tovaru. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr tuto vadu reklamovať. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, Poskytovateľ je oprávnený vadný Tovar vymeniť za Tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví Podnikateľovi dobropis.
14. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Objednávateľ povinný reklamovaný Tovar prevziať. O vybavení reklamácie je Objednávateľ informovaný spravidla zaslaním správy na e-mail, ktorý uviedol pri nákupe.
15. Ak bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný skontrolovať

preberaný Tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Objednávateľ ďalej skontroluje kompletnosť Tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. Na neskoršie námietky sa nebude prihliadať. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

16.
17. Ak si Podnikateľ nevyzdvihne Tovar v lehote 6 mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Poskytovateľ právo Tovar predať. O zmýšľanom predaji bude Poskytovateľ Podnikateľa informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie Tovaru. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého Tovaru, vyplatí Poskytovateľ Podnikateľovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí Objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa.
18. Pri výdaji Tovaru po vybavení reklamácie alebo pri preplatení dobropisu je Objednávateľ povinný predložiť doklad, na základe ktorého bol Tovar prijatý na reklamáciu a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom. Ak je Objednávateľ právnická osoba, výdaj Tovaru alebo preplatenie dobropisu je umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

VIII. Odstúpenie od zmluvy a poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku alebo od Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru v prípade Zmlúv, predmetom ktorých je predaj Tovaru alebo od uzavretia Zmlúv, ktorých predmetom je poskytnutie Služby. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy predmetom, ktorej je dodanie Služby podľa ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť tieto Služby v dohodnutom čase (termíne).

2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola Zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý mu doručil Poskytovateľ spoločne s prijatím Objednávky, a ktorý je dostupný aj tu horsky-vodca.com/obchod/odstupenie-od-zmluvy

3. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň 14- dňovej lehoty podľa ods. 1 tohto článku OP.
4. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 ZoS.

5. Poskytovateľ je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Poskytovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkanýPoskytovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom.

6. Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Poskytovateľovi, ibaže Poskytovateľ navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

page7image64347840

7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Poskytovateľovi alebo osobe poverenej Poskytovateľom na prevzatie Tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od Zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie Tovaru Poskytovateľovi alebo osobe poverenej Poskytovateľom na prevzatie Tovaru a aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť späť poštou.

8. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je a) poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a

Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na

odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby,
b) predaj Tovaru alebo poskytnutie Služby, pri ktorých Odplata závisí od pohybu cien na

finančnom trhu, ktorý Poskytovateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia

lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
c) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného

na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
d) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany

zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s

iným Tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Zmluvy, pričom

ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu,

ktoré Poskytovateľ nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal

Poskytovateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj

iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli

uzavreté počas návštevy Poskytovateľa u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto Služby alebo

Tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo

počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh

nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava Tovaru, nájom

automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s

činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje

poskytnúť tieto
služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie

začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom,

že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
10.Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
11.Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Služby a pred začatím poskytovania Služby udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 ZoS, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba Odplatu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

IX. Niektoré osobitné ustanovenia k poskytovaniu Služieb horskej vodcovskej činnosti

1. V prípade, ak predmetom objednanej Služby je poskytovanie alebo sprostredkovanie poskytovania horskej vodcovskej činnosti, samotné poskytnutie Služby realizuje výlučne medzinárodný horský vodca IBVB-UIAGM-IFMGA
s platnou odbornou spôsobilosťou.
2. Objednávateľ, resp. Oprávnená osoba ako sprevádzaná osoba, berie na vedomie, že horský vodca sa vždy snaží v závislosti od náročnosti terénu a konkrétnej situácie o čo najbezpečnejšie istenie – vodenie sprevádzanej osoby pri poskytovaní Služby
a zaväzuje sa, že bude rešpektovať a plniť pokyny a príkazy horského vodcu. Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba, tiež berie na vedomie, že z objektívnych dôvodov ani pri vynaložení všetkej odbornej spôsobilosti horský vodca nevie
a nemôže zabezpečiť v horskom prostredí absolútnu bezpečnosť v každom jednom prípade a že pri využití Služby v horskom prostredí aj napriek účasti horského vodcu a vynaložení jeho maximálneho odborného prístupu môže dôjsť k prípadnému poškodeniu zdravia sprevádzanej osoby alebo strate na živote, pričom toto riziko sa Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba pri účasti na poskytovaní Služby zaväzuje znášať.
3. Objednávateľ objednaním Služby prostredníctvom E-shopu vyhlasuje, že sa pred objednaním Služby riadne oboznámil s fyzickou a technickou náročnosťou prostredia (spravidla horského alebo vysokohorského), v ktorom má dôjsť k poskytnutiu Služby, s povinným výstrojom, bez ktorého nie je možné Služby poskytnúť (materiálne predpoklady) a vyžadovanými zdravotnými predpokladmi (resp. absenciou obmedzení, pri ktorých sa neodporúča využiť Službu), a že všetky uvedené predpoklady – materiálne, fyzické a aj zdravotné spĺňa, resp. ak je Služba zakupované pre iné osobu ako je Objednávateľ, že ich spĺňa aj táto osoba. Predmetné informácie sú podrobne uvedené pri jednotlivých Službách v E-shope.
4. Pri osobách mladších ako 18 rokov, ak sa využitia Služby nezúčastňuje aj jej zákonný zástupca, Poskytovateľ vyžaduje predloženie písomného potvrdenia zákonného zástupcu obsahujúceho súhlas zákonného zástupcu s poskytnutím Služby tejto osobe, o čom Objednávateľa alebo Oprávnenú osobu vopred v dostatočnom časovom predstihu výslovne upovedomí. V prípade, ak bol Objednávateľ alebo Oprávnená osoba v dostatočnom časovom predstihu zo strany Poskytovateľa preukázateľne informovaný o skutočnosti, že ak má osoba mladšia ako 18 rokov využiť Služby bez účasti zákonného zástupcu je povinná najneskôr pred začatím poskytovania týchto Služieb predložiť Poskytovateľovi alebo ním poverenej osobe písomného potvrdenia zákonného zástupcu obsahujúceho súhlas zákonného zástupcu s poskytnutím Služby a tento súhlas zákonného zástupcu s poskytnutím Služby nebude predložený je Poskytovateľ oprávnený poskytnutie Služby odmietnuť, pričom mu vzniká nárok na zaplatenie storno poplatku v sume zodpovedajúcej sume Odplaty za Službu, ktorá mala byť poskytnutá, t.j. Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Odplaty za takto zmarené poskytnutie Služby v zarezervovanom termíne.
5. V prípade, ak Poskytovateľ, resp. ním poverená osoba (horský vodca), pred začiatkom alebo v priebehu poskytovania Služby zistí, že sa:

– Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba nedostavila v určený čas na určené miesto pre účely začiatku poskytovania Služby,
– Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba napriek vyhláseniu nespĺňa materiálne, fyzické alebo zdravotné predpoklady vyžadujúce sa pre poskytnutie Služby,

– v priebehu poskytovania Služby došlo k poškodeniu výstroja,
– vplyvom Podmienok ďalšie poskytovanie Služby môže byť nebezpečné alebo
– Objednávateľ, resp. Oprávnená osoba ako sprevádzaná osoba striktne neplní pokyny horského vodcu pre správanie sa alebo pohyb v príslušnom teréne,
a Objednávateľa alebo Oprávnená osoba ako sprevádzaná osoba bola a vyššie uvedených skutočnostiach vopred preukázateľne informovaná je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť poskytovanie Služby, resp. poskytovanú Službu prerušiť
a nepokračovať v nej ďalej, pričom mu vzniká nárok na zaplatenie storno poplatku
v sume zodpovedajúcej sume Odplaty za Službu, ktorá mala byť poskytnutá, a to bez nároku Objednávateľa na vrátenie Odplaty za takto zmarené alebo nedočerpané poskytnutie Služby.
6. Poskytovateľ najneskôr 2 dni pred rezervovaným termínom poskytnutia Služby zahŕňajúcej horskú vodcovskú činnosť kontaktuje Objednávateľa zaslaním e- mailovej správy na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke, v ktorej mu oznámi konkrétne informácie o výstupe – najmä informácie o potrebnom vybavení, meno a priezvisko horské vodcu, miesto a presný čas stretnutie, kedy sa začne s poskytovaním Služby.
7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie rezervovaného termínu poskytnutia Služby v prípade hroziaceho vzniku Podmienky, o čom bezodkladne upovedomí Objednávateľa alebo Oprávnenú osobu ústne, telefonicky alebo zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke. Pôvodne rezervovaný termín poskytnutia Služby v takomto prípade Poskytovateľ po dohode
s Objednávateľom alebo Oprávnenou osobou presunie na iný (náhradný) termín.
8. Pokiaľ je Objednávateľ, resp. Oprávnená osoba ako sprevádzaná osoba, zo strany Poskytovateľa upozornená na možné zhoršujúce sa Podmienky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť priebeh poskytovania Služby a to najmä skutočnosť, že Služba bude môcť byť z bezpečnostných dôvodov ukončená, avšak Objednávateľ, resp. Oprávnená osoba ako sprevádzaná osoba napriek uvedenému upozorneniu trvá na začatí poskytovania Služby a horský vodca poverený Poskytovateľom bude nútený následne poskytovanú Službu z bezpečnostných dôvodov predčasne ukončiť, vzniká Poskytovateľovi nárok na zaplatenie storno poplatku v sume zodpovedajúcej sume Odplaty za Službu, ktorá mala byť poskytnutá, t.j. Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Odplaty za takto nedočerpané poskytnutie Služby.
9. Objednávateľ má právo požadovať zmenu alebo zrušenie termínu rezervácie poskytnutia Služby v čase nie kratšom ako 36 hodín pred dojednaným termínom poskytnutia Služby za podmienky, že zaplatí Poskytovateľovi poplatok za zmenu alebo zrušenie termínu rezervácie Služby vo výške podľa bodu 10 toho článku. Zmena termínu rezervácie konkrétne dohodnutého termínu poskytnutia Služby zo dôvodov na strane Objednávateľa v čase kratšom ako 36 hodín pred dohodnutým termínom poskytnutia Služby je porušením zmluvnej povinnosti zo strany Objednávateľa. .

10.Zmluvné strany sa dohodli, že zmena alebo zrušenie rezervácie konkrétneho dátumu poskytnutia Služby z dôvodov na strane Objednávateľa v čase dlhšom ako 10 dní pred pôvodne rezervovaným dátumom jej poskytnutia je bezodplatné. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena alebo zrušenie rezervácie konkrétneho dátumu poskytnutia Služby z dôvodov na strane Objednávateľa v čase rovnajúcom sa alebo kratšom ako 10 dní a súčasne dlhšom než 36 hodín pred (pôvodne) rezervovaným dátumom a časom jej poskytnutia, Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie poplatku za zmenu termínu poskytnutia Služby vo výške 100,- Eur.
. Zmluvné strany sa dohodli, že keďže zmena termínu rezervácie konkrétne dohodnutého termínu poskytnutia Služby z dôvodov na strane Objednávateľa je porušením zmluvnej povinnosti zo strany Objednávateľa, tak v prípade zmeny alebo zrušenia rezervácie termínu poskytnutia Služby z dôvodv na strane Objednávateľa

v čase rovnajúcom sa alebo kratšom než 36 hodín pred (pôvodne) rezervovaným dátumom a časom jej poskytnutia, Poskytovateľovi vzniká nárok na náhradu škody
z dôvodu porušenia právnej povinnosti Objednávateľa a to až do výšky prijatej (zaplatenej) Odplaty za poskytnutie Služby.
11.V Odplate za poskytovanie Služby je zahrnutá organizácia Služby a poskytnutie horskej vodcovskej činnosti zo strany horského vodcu, zapožičanie technického výstroja (prilba, sedací úväz, karabína, horolezecký čakan, stúpacie železá a pod.), pričom osobný výstroj si zabezpečuje Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba, sama, poistenie pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby u komerčnej poisťovne (v prípade, ak je Objednávateľ, resp. sprevádzaná osoba, poistená samostatne, uvedená skutočnosť nemá vplyv na dojednanú výšku Odplaty), v prípade horskej vodcovskej činnosti, ktorá sa má poskytnúť mimo územia Slovenskej republiky poistenie nie je súčasťou Odplaty.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže zúčastniť poskytovania Služby v zarezervovanom termíne, je oprávnený previesť práva na jej poskytnutie na tretiu osobu, o čom bezodkladne informuje Poskytovateľa a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Poskytovateľa. Doručenie e-mailovej správy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľom sa považuje na účely Zmluvy za určenie takejto tretej osoby za Oprávnenú osobu, ktorej bude zo strany Poskytovateľa poskytnutá Služba namiesto Objednávateľa..
13.Službu zakúpenú v rámci E-shopu (akýkoľvek kurz alebo výstup) je možné uplatniť pri rezervácii Služby za cenu dojednanú v Zmluve do jedného (1) roka od zakúpenia Služby. Po uplynutí jedného (1) roka odo dňa zakúpenia Služby má Objednávateľ alebo Oprávnená osoba ako sprevádzané osoby právo Službu využiť len v prípade, ak Poskytovateľovi doplatia cenu Služby podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa (trhovej ceny platnej v čase faktického poskytnutia Služby. Doplatok ceny Služby podľa toho ustanovenia zodpovedá rozdielu medzi štandardnou cenníkovou cenou Služby platnou (aplikovanou) v čase termínu poskytnutia Služby a zaplatenou cenou Služby (ďalej len „Doplatok ceny Služby“). Rezerváciu termínu poskytnutia Služby je potrebné uskutočniť minimálne 30 dní pred termínom poskytnutia Služby požadovaným zo strany Objednávateľa.
14.Poskytovateľ umožňuje v rámci E-shopu zakúpenie darčekových poukazov na poskytnutie akejkoľvek Služby, predmetom ktorej je poskytnutie horskej vodcovskej činnosti. Darčekový poukaz na poskytnutie Služby je možné uplatniť pri rezervácii Služby do 1 roka od vystavenia darčekového poukazu. Vo výnimočných prípadoch je Poskytovateľ oprávnený na žiadosť Objednávateľa predĺžiť dobu uplatnenia darčekového poukazu, na predĺženie však Objednávateľ nemá právny nárok. 15.Poskytovateľ umožňuje v rámci E-shopu zakúpenie vianočných poukazov na poskytnutie akejkoľvek Služby, predmetom ktorej je poskytnutie horskej vodcovskej činnosti. Vianočný poukaz na poskytnutie Služby je možné uplatniť do konca kalendárneho roka nasledujúceho po vystavení vianočného poukazu.
16.Zakúpenú Službu, darčekový poukaz a ani vianočný poukaz nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť a ani si nárokovať vrátenie peňazí. Po uplynutí doby platnosti zakúpenej Služby, darčekového poukazu alebo vianočného poukazu Objednávateľ má nárok na jeho využitie len v prípade, ak zaplatí Poskytovateľovi Doplatok ceny Služby podľa ustanovenia bodu 16 tohto článku.

X. Zmena OP

1. Poskytovateľ je oprávnený tieto OP kedykoľvek jednostranne zmeniť, prípadne ich nahradiť novými. Akákoľvek zmena týchto OP nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po ich zverejnení na webovom sídle (internetovej stránke) Poskytovateľa, pokiaľ v nich nie je uvedené inak.

2. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti sa v prípade Spotrebiteľa spravujú OP účinnými v čase prijatia Objednávky.
3. OP sa vzťahujú aj na úpravu práv a povinností medzi Objednávateľom
a Poskytovateľom a to aj po zrušení alebo zániku Zmluvy a to až do času úplného vyrovnania všetkých nárokov z nej vyplývajúcich.

XI. Zhromažďovanie a ochrana osobných údajov

1. Podrobnejšie a aktualizované informácie týkajúce sa alebo súvisiace s osobnými údajmi, najmä v súvislosti s plnením informačných povinností a ochrany podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, resp. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú uverejnené aj na webovom sídle (internetovej stránke) Poskytovateľa, najmä v Informácii o spracovaní osobných údajov a prípadne v ďalších dokladoch, pričom na požiadanie ich Poskytovateľ kedykoľvek vie na základe požiadavky Spotrebiteľa tomuto sprístupniť aj v písomnej forme.

2. Ak na základe požiadavky Objednávateľa má byť Služba poskytnutá náhradníkovi alebo Objednávateľ zakupuje darčekový alebo vianočný poukaz, ktorý je určený na využitie pre inú osobu než je Objednávateľ, Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však pri zvolení náhradníka alebo poskytnutí darčekového alebo vianočného poukazu inej osobe, poskytnúť takejto osobe všetky informácie týkajúce sa alebo súvisiace s osobnými údajmi, ktoré obdržal od Poskytovateľa a zároveň aj poskytnúť takejto osobe informácie podľa predchádzajúceho odsedku. V opačnom prípade Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľovi za škodu, ktorú Poskytovateľovi spôsobil porušením takejto povinnosti. Ak na základe požiadavky Objednávateľa má byť Služba poskytnutá náhradníkovi alebo Objednávateľ zakupuje darčekový alebo vianočný poukaz, ktorý je určený na využitie pre inú osobu než je Objednávateľ, Objednávateľ potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene osoby, ktorej v prospech ktorej má byť Služba poskytnutá túto Službu v prospech tejto inej osoby Objednať a že táto tretia osoba táto vyjadrila súhlas s poskytnutím Služby za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach. Objednávateľ prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov Poskytovateľom.

XII. Doručovanie a komunikácia

1. Pokiaľ nie je v týchto OP uvedené inak, akákoľvek Písomnosť musí byť doručená na adresu, ktorá je ako adresa pre doručovanie uvedená v Zmluve.
2. Písomnosť (okrem Objednávky, potvrdenia jej doručenia a potvrdenia jej prijatia) možno doručiť niektorým z nasledujúcich spôsobov :a) osobným doručením alebo doručením prostredníctvom kuriéra, pričom v takomto prípade sa bude Písomnosť považovať za doručenú dňom jej odovzdania adresátovi,

b) doručením prostredníctvom pošty, pričom v tomto prípade sa bude Písomnosť považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo v deň, v ktorý pošta vráti odosielateľovi zásielku ako nedoručiteľnú alebo neprevzatú v odbernej lehote, a to aj v prípade, keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel,

c) elektronickou poštou (e-mailom) na adresu elektronickej pošty adresáta uvedenú v Zmluve, pričom v tomto prípade sa bude Písomnosť považovať za doručenú v deň obdržania spätného elektronického potvrdenia o úspešnom doručení z adresy elektronickej pošty adresáta, ak je takáto spätná elektronická správa prijatá v pracovný deň do 15,00 hod., inak v najbližší nasledujúci pracovný deň po dni,
v ktorý bola takáto spätná elektronická správa prijatá, pokiaľ nie je v týchto OP dohodnuté inak; elektronickou poštou však nemožno doručovať odstúpenie od Zmluvy ani jej výpoveď, pokiaľ takáto spôsob výslovne nevyplýva z právnych predpisov.
3. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade odmietnutia jej prevzatia adresátom.
4. Objednávateľ súhlasí, aby mu Poskytovateľ zasielal prostredníctvom elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke alebo Zmluve všetky Písomnosti, a to najmä adresné a individuálne oznámenia, faktúry, rozpisy
o platbách, vyúčtovania, výzvy k súčinnosti, upomienky, správy a informácie vzťahujúce sa k Zmluve alebo jej Prílohám. Bez ohľadu na iné ustanovenia OP sa

Písomnosť považuje za doručenú dňom jej odoslania zo strany Poskytovateľa. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so zasielaním Písomností v tejto forme.

XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Účastníci sa vzájomne zaväzujú podávať si bezodkladne informácie o zmenách kontaktných údajov uvedených v Objednávke, resp. Zmluve, najmä svojich identifikačných údajov, osobných údajov a doručovacej adresy. Prípadné náklady spojené s opomenutím alebo neposkytnutím takých informácií idú na ťarchu Účastníka, ktorý túto povinnosť nedodržal. Účastníci sa ďalej zaväzujú poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na plnenie Zmluvy.

2. Ak Objednávateľ robí akékoľvek úkony prostredníctvom splnomocnenca,
a Poskytovateľ má pochybnosti o existencii oprávnenia splnomocnenca konať
v mene Objednávateľa, Poskytovateľ je oprávnený požadovať predloženie písomného vyhotovenia splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom Objednávateľa.
3. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy, je Príloh alebo týchto OP ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy, je Príloh alebo týchto OP, ktoré zostávajú platné a účinné.
4. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a je uzatváraná na dobu určitú, do času dodania Tovaru alebo poskytnutia Služby, ak v nej nie je uvedené inak.
5. Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti podlieha dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.11.2022.