Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od Zmluvy

Máte právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzatvorenia Zmluva, v prípade Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie Služby,
keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, v prípade Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru,
keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,
keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus, ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov,
keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný Tovar, ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy predmetom, ktorej je dodanie Služby podľa ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť tieto Služby v dohodnutom čase (termíne).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:

Mountain Addiction, s. r. o.,
Nová Lesná 525, 059 86,
e-mail: info@mountainaddiction.sk,
telefón: +421 903 624 655

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od Zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám Tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania Služby počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto Zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy – formulár na stiahnutie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy